الفبای خوشبختی..

سلام.راستش.این جملات راجایی خوندم وخوشم اومد 

کمی طولانیه ولی توقّع واصراری ندارم که همه را بخونید.فقط نوشتمش اینجا تا  

گه گاه خودم رجوع کنم برای یادآوری به ضمیرناخودآگاهم.

الفبای خوشبختی  

A-Accept : پذیرا باش

همه راهمانگونه که هست بپذیر، 

حتی اگر مشکل باشدکه عقاید،رفتار و نظرات آنها را درک کنی

B-Break away :خودت را جدا ساز

خود را از تمام چیزهایی که مانع رسیدن تو به اهدافت می شود جدا ساز

C -Creat : خلق کن

خانواده ای از دوستان و آشنایانت تشکیل بده 

با آنها امید و آرزو، ناراحتی و شادی هایت را شریک شو

D-Decide : تصمیم بگیر

تصمیم بگیرکه در زندگی موفق باشی.در آنصورت شادی راهش را به طرفت پیدا می کندو اتفاقات خوشایندو دلپذیری برایت رخ خواهد داد

E-Explore : کاوشگر باش

آزمایش وجستجو کن.دنیا چیزهای زیادی برای ارائه کردن دارد و تو هم قادری چیزهای زیادی را ارائه دهی. هر زمان که کار جدیدی را آزمایش می کنی خود را بیشتر می شناسی

F -Forgive :ببخش

ببخش و فراموش کن.کینه فقط بارت را سنگین تر می کندو الهام بخش ناخوشایندی است.از بالابه موضوع نگاه کن وبه خاطر داشته باش که هرکسی امکان دارد اشتباه کند

G-Grow : رشد کن 

عادات و احساسات نادرست خود را ترک کن تانتوانند مانع و سد راهت برای رسیدن به اهدافت شوند 

H-Hope : امیدوار باش

به بهترین چیزها امید داشته باش و هرگز فراموش نکن که هر چیزی امکان پذیر است،البته اگر در کارهایت پشتکار داشته باشی و از خدا کمک بخواهی

I-Ignore : نادیده بگیر

امواج منفی را نادیده بگیر.روی اهدافت تمرکز کن و موفقیت های گذشته را بخاطر بسپار.پیروزیهای گذشته نشانه و رابطی برای موفقیت های آینده هستند

J-Journey : سفر کن 

به جاهای جدید سر بزن.با فکر روشن،امکانات جدید را آزمایش کن.سعی کن هرروز چیزهای جدیدی بیاموزی،بدین صورت رشدخواهی کرد و احساس زنده بودن می کنی

K-Know : بدان 

بدان که هرمساله ای هرچقدر هم که سخت ودشوار باشددرنهایت حل خواهد شد.همان طور که گرمای مطبوع و دلپذیر بهار پس از سرمای طاقت فرسای زمستان می آید 

L-Love دوست بدار

اجازه بده که عشق به جای نفرت،قلبت را پرکند.زمانیکه نفرت درقلب توساکن است هیچ فضای خالی برای عشق وجود ندارداما موقعی که عشق درقلبت ساکن شد،تمام خوشبختی وشادی در وجودت قرار دارد

M-Manage : مدیر باش

مدیریت برزمان داشته باش،تا استرس ونگرانی کمتری ترا رنج دهد.استفاده درست از زمان باعث میشود که روی موضوعات مهم،بهتر تمرکز کنی

N-Notice : توجه کن 

هرگز افرادفقیر،ناامید،رنج کشیده وضعیف را نادیده نگیر وهرنوع کمکی را که قادری به این افراد ارائه دهی از آنان دریغ نکن

O-Open : باز کن 

چشم هایت را باز کن و به تمام زیباییهایی که در اطرافت وجود دارد نگاه کن،حتی درسخت ترین و بدترین شرایط،چیزهای زیادی برای سپاسگزاری وجود دارد

P-Play : تفریح و بازی کن

فراموش نکن که در زندگی تفریح و سرگرمی داشته باشی.بدانکه موفقیت بدون شادی و لذّت های مشروع،مفهومی ندارد

U-Use : استفاده کن 

ازاستعدادها و توانایی ات بعنوان بهترین هدیه استفاده کن.استعدادهایی که تلف شوندارزشی ندارند.استفاده صحیح ازاستعدادها و تواناییها برای تو پاداشهای غیرمنتظره ای بدنبال دارد

V-Value : احترام بگذار

برای دوستان واقوامی که ترا حمایت و تشویق کرده اند، ارزش قائل شو و هر کاری که از دستت برمیآید برای آنها انجام بده

X -X.Ray : اشعه ایکس  

با دقت و شبیه اشعه ایکس به قلب ِ انسانهای اطراف خود نگاه کن.در نتیجه،زیبایی و خوبی را در قلب آنها خواهی دید

Y-Yield : اجازه بده  

اجازه بده که صداقت و درستکاری وارد زندگی ات شود.اگر در راه ِدرستی حرکت کنی درانتها خوشبختی را خواهی یافت

Z-Zoom : تمرکز کن 

زمانیکه خاطرات تلخ،ذهنت را پر کرده است، به جاهای شاد برو.اجازه نده که تلخی ها مانع رسیدن تو به اهدافت شود. درعوض روی توانایی ها ،رویاها و فردایی روشن تمرکز کن 

پ.ن:نمیخواستم آپ کنم.چون ماه رمضان بیاری حق آپ هرروزه دارم.ولی توجه دوستان ولطفشون به بنده باعث این پست شد.پس " ماه رمضان " منتظرتون هستم.

ممنون از همگی.شادباشید و برقرار..

+نوشته شده در یکشنبه 25 مرداد 1388ساعت17:10توسط ♥قاصدک♥ | ♥نوازشی بیادگار♥ (32)